Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Methode

Wat doet de Kenniswerkplaats Diversiteit? 

De Kenniswerkplaats Diversiteit is op verschillende manieren bezig met het onderwerp diversiteit en inclusiviteit.

Er wordt onderzoek gedaan door onderzoekers van de Universiteit Leiden, er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de onderwijspraktijk en onderzoekers, en er worden producten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de onderwijspraktijk.

Daarnaast heeft de Kenniswerkplaats tot 2021 groepen docenten van scholen in Den Haag (onder andere scholen verbonden aan NOD Haaglanden) begeleid met het doen van onderzoek naar hun eigen vraagstuk. Elke school hield zich bezig met een probleemstelling die voor de school interessant is om te beantwoorden. De probleemstelling en verzameling van data om de probleemstelling te kunnen beantwoorden gebeurde middels de datateam-methode, ontwikkeld aan de Universiteit Twente. Door gebruik te maken van deze methode leren de docenten opbrengstgericht werken, ofwel data geïnformeerd werken. Bestaande informatie en data op school worden dan niet alleen gebruikt voor externe verantwoording, maar ook om het onderwijs te verbeteren. De docenten leerden hoe ze een onderzoekbare probleemstelling kunnen formuleren, bijbehorende data kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren, en om de gevonden resultaten om te zetten in maatregelen.

 

Wat is de Datateam methode?

Via de datateam® methode werken teams van docenten en schoolleiding lerende wijs aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op hun school. Dit kan in alle sectoren van het onderwijs: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en beroeps onderwijs (MBO/HBO). Door aan de slag te gaan met de datateam® methode werken de leden van het team zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling, als aan onderwijsverbetering aan de hand van specifieke problemen.

Een datateam wordt gevormd door 6 tot 8 personen: een aantal docenten en schoolleiders, eventueel aangevuld met een kwaliteitszorgmedewerker. Deze werkgroep gaat op de eigen school aan de slag met de datateam® methode: op basis van data wordt er samen aan een onderwijsprobleem gewerkt. Het eerste jaar zal dit onder begeleiding van de Universiteit Twente zijn, daarna is het de bedoeling het werken met de datateam® methode zelfstandig voort te zetten.

Een datateam functioneert als een professionele leergemeenschap, waarbij samen leren centraal staat. Samen bepalen de datateamleden aan welk belangrijk probleem op school gewerkt zal worden. Hierbij kan gedacht worden aan afnemende leerprestaties, welzijn van leerlingen of feedback door docenten.

Datateams die volgens de datateam® methode werken maken gebruik van een acht stappenplan: zie de afbeelding hiernaast. Dit stappenplan is gebaseerd op een zeer succesvolle Canadese werkwijze. Met behulp van het stappenplan formuleert het team een heldere definitie van het probleem, stelt een hypothese op (wat zijn mogelijke oorzaken van het probleem?), verzamelt en analyseert data om hypotheses te kunnen accepteren dan wel verwerpen, formuleert maatregelen op basis van data en evalueert de effecten van deze maatregelen.