Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Datateam Methode

Wat doet de Kenniswerkplaats Diversiteit? 

Momenteel is de Kenniswerkplaats Diversiteit op verschillende manieren bezig met diversiteit.

Zo zijn er vanuit NOD Haaglanden een aantal Haagse scholen in het voortgezet onderwijs begonnen met hun eigen vraagstuk. Elke school houdt zich bezig met een probleemstelling die voor de school interessant is om te beantwoorden. De probleemstelling en verzameling van data om de probleemstelling te kunnen beantwoorden gebeurt middels de datateam-methode, ontwikkeld aan de Universiteit Twente. Door gebruik te maken van deze methode leren de docenten opbrengstgericht werken, ofwel data geïnformeerd werken. Bestaande informatie en data op school worden dan niet alleen gebruikt voor externe verantwoording, maar ook om het onderwijs te verbeteren. De docenten leren hoe ze een onderzoekbare probleemstelling kunnen formuleren, bijbehorende data kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren, en om de gevonden resultaten om te zetten in maatregelen.

De data die worden verzameld om die vraagstukken te beantwoorden binnen een school, worden in de andere twee scholen ook verzameld. Op die manier kunnen de vragen breder uitgezet worden en is de verzamelde kennis ook breder. Het ICLON van de Universiteit Leiden houdt zich bezig met overkoepelende vragen binnen deze scholen. De verworven kennis en maatregelen die uit de verschillende onderzoeksvragen komen zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen en ter beschikking gesteld worden voor andere organisaties.

Daarnaast zijn we met de scholen van het NOD en de International School of the Hague ook een onderzoek naar Percepties op Diversiteit gestart, waarbij docenten worden geïnterviewd over hun visie op diversiteit in de klas.

 

Wat is de Datateam methode?

Via de datateam® methode werken teams van docenten en schoolleiding lerende wijs aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op hun school. Dit kan in alle sectoren van het onderwijs: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en beroeps onderwijs (MBO/HBO). Door aan de slag te gaan met de datateam® methode werken de leden van het team zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling, als aan onderwijsverbetering aan de hand van specifieke problemen.

Een datateam wordt gevormd door 6 tot 8 personen: een aantal docenten en schoolleiders, eventueel aangevuld met een kwaliteitszorgmedewerker. Deze werkgroep gaat op de eigen school aan de slag met de datateam® methode: op basis van data wordt er samen aan een onderwijsprobleem gewerkt. Het eerste jaar zal dit onder begeleiding van de Universiteit Twente zijn, daarna is het de bedoeling het werken met de datateam® methode zelfstandig voort te zetten.

Een datateam functioneert als een professionele leergemeenschap, waarbij samen leren centraal staat. Samen bepalen de datateamleden aan welk belangrijk probleem op school gewerkt zal worden. Hierbij kan gedacht worden aan afnemende leerprestaties, welzijn van leerlingen of feedback door docenten.

Datateams die volgens de datateam® methode werken maken gebruik van een acht stappenplan: zie de afbeelding hiernaast. Dit stappenplan is gebaseerd op een zeer succesvolle Canadese werkwijze. Met behulp van het stappenplan formuleert het team een heldere definitie van het probleem, stelt een hypothese op (wat zijn mogelijke oorzaken van het probleem?), verzamelt en analyseert data om hypotheses te kunnen accepteren dan wel verwerpen, formuleert maatregelen op basis van data en evalueert de effecten van deze maatregelen.