Slide background

KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT
voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

Hoe houden docenten rekening met cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs? Welke onderwijsdimensies betrekken zij hierbij en hoe geven ze hier invulling aan? In dit artikel vind je het antwoord op deze vragen. Op basis van inductieve analyses van interviews met dertien docenten uit drie cultuurdiverse scholen konden de uitspraken die docenten deden, geclusterd worden tot vijf onderwijsfacetten: (1) bevorderen van de interpersoonlijke relatie met de leerling, (2) voorkomen van en omgaan met ordeverstorend gedrag, (3) bevorderen van sociale cohesie, (4) stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en (5) ondersteunen van het leerproces.

Bij elk onderwijsfacet zijn beargumenteerde onderwijspraktijken onderscheiden, aangevuld met concrete voorbeelden. De meeste nadruk legden docenten op een goede interpersoonlijke relatie met de leerlingen. Docenten gaven op verschillende manieren invulling aan deze onderwijspraktijken, waarbij onderwijsdoelen op korte of lange termijn en onderliggende opvattingen over diversiteit en integratie leken mee te spelen. Naast deze inzichten, bieden de resultaten van dit onderzoek tevens aanknopingspunten voor lerarenopleidingen om studenten voor te bereiden op onderwijs aan cultuurdiverse klassen, met name binnen het kader van professionele identiteitsontwikkeling. Via deze link kun je het volledige artikel lezen.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag